Veröffentlichung in NL Zeitschrift „Dier en Arts 2021“

05439/8083-0

Veröffentlichung in NL Zeitschrift „Dier en Arts 2021“

Varkens met diarreeproblemen

Für verfügbare Informationen zu diesem Artikel: www.dier-en-arts.nl > DIER. EN . ARTS online
Oder laden Sie sich den Artikel hier herunter.

In de huidige varkenshouderij zijn infecties met Lawsonia intracellulais wijd verbreid en veroorzaken aanzienlijke economische schade. 0p bedrijfsniveau is de bestrijding van acute klinische gevallen meestal niet zeer gecompticeerd, maar een afdoende strategie om deze ziekte te vermijden, het liefst om deze ziekte definitief uit een bedrijf te elimineren, is niet eenvoudig. Zeker niet als coinfecties met andere ziekteverwekkers meespelen. In dit artikel worden enkele gevallen uit de varkensmesterij waar coïnfecties met Brochyspira spp. een beduidende rol speelden, beschreven.

Casusbeschrijving

Enkele grotere mestbedrijven in ons praktiikgebied in Duitsland vielen op door een geprolongeerd verloop van klinische gevallen door een infectie met Lawsonia intrucellularis. De biggen kwamen van zeugenbedrijven in Denemarken, Duitsland en Nederland.

Anamnese

Hieronder zijn opmerkingen van de dierverzorgers weergegeven:

 • „enige biggen hadden bij aankomst al diarree, vele (tot wel 20%) kregen na een of twee weken diarree, het zag er uit als chronische PIA“.
 • „de behandeling met tylosinetartraat hielp goed, maar een deel van de biggen behield diarree of kreeg (weer) diarree, werd mager en bleef sterk achter in groei“.
 • „er moest bijna 2% van de biggen om dierenwelzijnsredenen geeuthanaseerd worden“.
 • „er waren te veel rektumprolapsen“.
 • „eigenlijk was na de behandeling met tylosinetartraat de faeces donkerder van kleur dan voor de behandeling“.

In de praktijk wordt in dergelijke gevallen vaak gesproken over’chronische PIA en bij acuut dode varkens over’acute PIA. Zonder merkbare klinische verschijnselen noemt men deze infectie ’subklinische PIA. Deze naamgeving is niet goed genoeg om te beschrijven wat uiteindelijk de klinische verdenkingsdiagnose is. Om andere diagnoses niet te missen zijn secties absoluut noodzakelijk.

NL Zeitschrift Abbildung-1
Afbeelding 1: Sectie 1. Ileum. Hersenwindingachtig aspect aan de serosazijde van de dunne darm.
NL Zeitschrift Abbildung 2
Afbeelding 2: Sectie 1. Iteum. Verdikhng van iteumwand en haemorrhagie in het lumen. Proliferatieve haemorrhagische enteropathre (PHE). Lawsonia introcellulois met qPCR aangetoond. Lage Ct-waarde.
NL Zeitschrift Abbildung 3
Afbeelding 3: Sectie 1. Haemorrhagie in coton en caecum; hieruit werden geen Brachyspira spp. gekweekt.
NL Zeitschrift Abbildung 4
Afbeelding 4: Sectie 2. Iteum. Hersenwindingachtig aspekt aan de serosazijde van de dunne darm. Lawsonia intracellulais met qPCR aa ngetoond, lage Ct-waarde.

Kliniek

Aanvankelijk leidde de behandeling met tylosinetartraat tot tevredenheid van de dierverzorgers, maar bij een niet onaanzienlijk deel der biggen bleef diarree bestaan of kwam, na afsluiting van de behandeling met tylosinetartraat, terug. Deze dieren werden voor een belangrijk deel slijters. De meeste andere dieren groeiden ogenschijnlijk voorspoedig verder.

Diagnose

Bij de secties van geëuthanaseerde, klinisch zieke dieren werden alle klassieke darmbeelden van een infectie door Lawsonia intracellularis waargenomen. Porcine intestinale adenomatose (PIA), terminale ileitis (TI), proliferative haemorrhagische enteropathie (PHE) en necrotiserende enteritis (NE) konden gediagnosticeerd worden. Vaak waren bovendien een haemorrhagische, een haemorrhagischnecrotiserende of een pseudomembraneuse (typhlo-)colitis macroscopisch te zien.

Nu is het alom bekend, dat Lawsonia intracelluloris, behalve de bekende pathologische veranderingen in het Ileum, ook beschadigingen in caecum en colon kan veroorzaken. De macropathologie van de hier gevonden haemorrhagische typhlocolitis en diphteroid-necrotiserende (pseudomembraneuse) typhlocolitis was echter zodanig ernstig, dat een bijkomende infectie met Brachyspira spp. werd vermoed. Verdergaand differentiaaldiagnostisch microbiologisch onderzoek naar Brachyspira spp., Salmonella spp., Brachyspira spp., Campylobacter spp. (pro- Iiferative segmentale Ileitis), Clostridium perfringens en Escherichia couli (EPEC, EHEC, ETEC) leek daarom zinvol.

Bij het faecesonderzoek van klinisch zieke en geseceerde dieren werd, met een door het IVD (Gesellschaft für Innovative Veterinärdiagnostik mbH, Hannover) uitgevoerde quantitative PCR (qPCR) , Lawsonia intracellularis in klinisch relevante concentraties gevonden. In dezelfde faecesmonsters werden in de cultuur, uitgevoerd door het Institut für Mikrobiologie der tierärztlichen Hochschule, Hannover, diverse Brachyspira spp. gevonden. Ook direct na, of tijdens een behandeling met tylosinetartraat.

Differentiaaldiagnostisch konden in alle gevallen Salmonella spp., Escheilchia coli en Campylobacter spp. als (mede-)oorzaken voor de ziekteverschijnselen uitgesloten worden. PCV2 of endoparasieten (Trichuris spp., Balantidium coli) speelden waarschijnlijk ook geen rol. Er werden geen laboratoriumbevindingen dien aangaande gemeld. Alle, met een macro-obiectief gemaakte, detailfoto’s zijn van 5 geseceerde mestvarkens uit twee opeenvolgende mestgroepen van een en hetzelfde bedrijf (Afbeeldingen 1-13). Afbeelding 14 is een microscopische opname.

NL Zeitschrift Abbildung 5
Afbeelding 5: Sectie 2. Pseudomembranen/necrose in het ileum. Morphologische verdenking van necrotiserende enteitis (NE) door Lawsonia intracellulais. Ujt het lumen van een onopvallend caecum en colon werden geen Brachyspira spp. gekweekt.
NL Zeitschrift Abbildung 6
Afbeelding 6: Sectie 3. Matig duideijke hersenwindingachtige tekening van de buitenkant van het ileum, boven in beeld te zien.
NL Zeitschrift Abbildung 7
Afbeelding 7: Sectie 3. Ileum. Grillig verdikte wallen van de mucosa, dwars en in lengterichting. Lawsonio intracellulois met qPCR aangetoond, zeer lage Ct-waarde.
NL Zeitschrift Abbildung 8
Afbeelding 8: Sectie 3. Colon. Focale hyperplasie van lymfoïd weefsel aan de serosazijde te zien.

Ad diagnostiek

Onder praktijkomstandigheden kunnen wegens de kosten niet alle, wetenschappelijk en technisch mogelijke, diagnostische methodieken worden uitgevoerd. Het is duidelijk, dat een definitieve diagnose niet zonder histologie, immunhistochemie, zilverkleuringen of andere, geavanceerdere technieken (zoals fluorescence in situ hybridisation (FISH)), gesteld kan worden. In deze gevallen waren de sectiebeelden echter duidelijk genoeg voor een, voor de praktijk deugdelijke, morfologische diagnose. Door het verdergaande microbiologisch onderzoek werden deze verdenkingsdiagnoses aetiologisch bevestigd.

NL Zeitschrift Abbildung 9
Afbeelding 9: Sectie 3. Midden van foto: caecum, rechtsboven: colon. Beeld van haemorrhagisch-necrotiserende typhlitis en pseudomembraneuze colitis. Brochyspiro innocens werd gekweekt.

Therapie

Na een behandeling met tylosinetartraat bleef de kliniek bij een aantal dieren bestaan en dus moest er uitgezien worden naar andere, voor beide indicaties toegelaten, therapeutica. Zoals: Tiamutinhydrogenfumaraat, Valnemulin, Lincomycin of Tylosinisovalerianaat.

De behandeling van de infectie mel Lawsonia intracellullaris met tylosinetartraat (of tylosinephosphaat) was het meest

effectief. Tylosintartraat (of-fosfaat) had echter geen effect op pathogene Brachyspira spp. Een gerichte behandeling van de infectie met Brachyspira spp. kwam voor een niet gering aantal dieren te laat. In dit bedrijf werden de blijvend klinisch zieke dieren daarom afgezonderd en eenmalig parenteraal, daarna oraal, met lincomycinehydrochloride behandeld. En dat resulteerde in een tevredenstellend resultaat.

Conctusies en opgeworpen vragen

ls Lawsonia intracellularis mogelijkerwijze een risico voor een infectie met Brachyspira spp. of gaan beide hun eigen weg, Lawsonia intracelluloris voornamelijk in het ileum en Brachyspiru spp. alleen in het caecum en colon?

Beschadigt Lawsonia intracellularis het colon en caecum zozeer, dat een infectie met Bruchyspira spp. zich gemakkelijker vestigt en een ernstigere kliniek veroorzaakt? Of is het misschien zelfs andersom? Ligt het aan het voer? Of aan de hygiëne? Komt één, of komen beide ziekteverwekkers oorspronkelijk uit het zeugenbedrijff? Of zijn het infecties, die voornamelijk in het mestbedrijf plaatsvinden? Bij geen van de in dit bedriif gedane secties werd Brachyspira hyodysenterioe, niet in de kweek en niet in de Multiplex-PCR, gevonden. Bij een van de secties (sectie 3) was de macropathologie van de dikke darm vergelijkbaar met gevallen van klassieke Dysenterie (Brachyspira hyodysenteriae), Uitgerekend in dit geval vond men Brachyspira innocens. Is Brachyspira innocens wel zo onschuldig als zijn naam doet vermoeden?

Er werden bij alle secties typische sectiebeelden van infecties met Lawsonia intracellularis gevonden en bij een aanzienlijk aantal van de secties werd tevens Brachyspira innocens, Brachyspira murdochii, Bruchyspira intermedia, Brachyspira pilosicoli of Brachyspira hampsonii gekweekt. Men kan dus niet alleen van een coïnfectie van Lawsonia intracellularis met Brachyspira spp. spreken, maar op bestandsniveau ook van een menginfectie van verschillende Brachyspira spp. Er waren ook enkele secties met de diagnoses PIA, PHE of NE, waar Brachyspira spp. niet gekweekt konden worden. Het is dus nog een open vraag, of het hier ging om simultaan- of superinfecties!

NL Zeitschrift Abbildung 10
Afbeelding 10: Sectie 4. Ileum. Aanwijzingen voor porcine intestinale adenomatose. Lawsonia intracellulais met qPCR aangetoond. Lage Ct-waarde.
NL Zeitschrift Abbildung 11
Afbeelding 11: Sectie 4. Colon. Haemorrhagische zoom om focale lymfoïde hyperplasie aan de serosazijde te zien. Kweek van Brachyspira spp. (door partiële nox-gen-sequencing verder onderzocht en definitief geïdentificeerd als Brachyspira hampsonii).
NL Zeitschrift Abbildung 12
Afbeelding 12: Sectie 5. Colon. Hyperaemie in het mesenterium. Kweek van Brachyspira murdochii.
NL Zeitschrift Abbildung 13
Afbeelding 13: Sectie 5. Colon, mucosa-zijde. Haemorrhagische zoom om focale haarden. gevormd door lymfoïde hyperplasie. Kweek van Brachyspira murdochii.

Epiloog

Ook in andere varkenshoudende landen worden deze coïnfecties regelmatig gevonden. Van Tim K. Jensen uit Denemarken kreeg ik een prachtige foto toegestuurd. Het is de fluorescentie-microscopische opname van een stukje colon, dat met een multicolor FlSH-methode bewerkt werd. Zowel Lawsonia intracelluloris als Brachyspira pilosicoli zijn daarin zichtbaar. Voor de dagelijkse praktijk is deze techniek helaas (nog) te duur.

NL Zeitschrift Abbildung 14
Afbeelding 14: Colon. Intracettutair Lawsonia intracellulais (rood) en op de enteroryten Brochyspira pilosicoli (groen). Multocolor FISH technique. By courtesy of professor Tim Kåre Jensen, DTU HEALTH TECH Department of Health Technology, TechnicaI University of Denmark.

Einladung Fachgespräch PRRS

PRRS –Virus mit Schwerpunkt auf Kontroll- und Bekämpfungsmaßnehmen

Datum: 10.03.2021

Veranstalter: Tierärztliche Gemeinschaftspraxis + Boehringer Ingelheim

Beginn: 18:30 Uhr -21:00 Uhr

Agenda

18:30 – 20:30 Uhr Dr. Rolf Steens

 1. Pathogenese beim reproduktiven Krankheitsbild
 2. Nutzung von Processing Fluids in der Diagnostik
 3. Fallbericht Neuausbruch in 3000er Sauenherde
 4. Sequenzierung und Rekombination bei PRRSV
 5. Dosis-Wirkungsbeziehung bei der Mastimpfung
 6. Laborstudie zum reproduktiven Modell
 7. Wirtschaftlichkeitsberechnungen
 8. Sauenimpfkonzepte

20:30 – 21:00 Uhr

Fragen und Antworten

Coronaviren – auch in der Fresseraufzucht ein Problem?

Ein Fallbericht aus der Praxis

Der Betrieb:

Ein Fresseraufzuchtbetrieb mit 100 neu eingestallten Braunviehkälbern im Trockenstall am Milchautomaten

Das Krankheitsgeschehen:

Es verweigerten vermehrt Kälber die Milchaufnahme (ca. 15 % der Tiere). Das Allgemeinbefinden der Kälber verschlechterte sich zunehmend und einige Kälber entwickelten Fieber bis 39,8°C.

Teilweise kam Durchfall hinzu.
Plötzliche Todesfälle ab dem 4. Tag nach Einstallung

Das Vorgehen:

 • Wechsel des Milchpulvers – vom Nullaustauscher auf ein MAT mit 30% Magermilchanteil.
 • Behandlung gegen E. coli.
 • Bereitstellung einer Elektrolyttränke
 • Durchführung einer Sektion
 • Weiterführende Untersuchung der Lunge und des Dünndarms
Durchfallerkrankung
Äußere Ansicht: man beachte die kahle Stelle im Anusbereich, welche auf eine frühere Durchfallerkrankung hinweist.
Dünndarm
Dünndarm: hochgradige Entzündung mit Fibrinausschwitzung und hochgradiger Verdickung der Darmwand (Enteritis chronica hypertrophicans), Darmzottenatrophie

Die Befunde der Untersuchungen:

Bovine Coronavirus Real-Time RT-PCR

ErregerLungeDünndarmCt-Wert
BRSVNegativ
Parainfluenza 3Negativ
Mycoplasma bovisNegativ
Bovines RotavirusNegativ
Bovines CoronavirusPositivPositiv28,7
BVDNegativ
E. coliPositiv

Der Erreger:

Ein behülltes RNA Virus der Familie Coronaviridae, dessen Überlebensfähigkeit außerhalb eines Organismus gering ist.
Leicht durch Detergenzien inaktivierbar.
Ältere Rinder dienen als Erregerreservoir.

Da ein Virus nicht gerichtete „Anpassungen“ vornehmen kann, entstehen neue Eigenschaften durch zufällige Mutationen (Veränderungen im Erbgut) oder durch Rekombination verschiedener Coronaviren. Coronaviren haben durch ihre

fehleranfällige RNA-Polymerase, welche für die Vervielfältigung der Erbinformationen zuständig ist, eine hohe Mutationsrate.

In einer Studie von Oma et al. Virology Journal (2016) konnten keine RNA-Viren im Blut, jedoch noch nach 42 Tagen nach Infektion im lymphatischen Gewebe der Kälber nachgewiesen werden.

Die Klinik:

 • Das Bovine Coronavirus ist ein Mitverursacher des schweren Kälberdurchfalls bei Neugeborenen
 • Beteiligung am Rindergrippe-Komplex (BRDC: bovine respiratory disease complex)
 • Häufig auch nach Stresssituationen wie Transport oder Futterumstellung
 • Kommt überall in der Umwelt vor
 • Die Sterblichkeitsrate der Kälber kann bis zu 20% betragen
 • Rasante Virusvermehrung und -verbreitung
 • Verursacher der Winterdysenterie bei Kühen

Mögliche Prophylaxemaßnahmen:

 • Mutterschutzimpfung: Die Mutterkuh wird vor der Geburt mit einem Impfstoff gegen Neugeborenendurchfall (Rota und Corona Viren, E. Coli) geimpft. Die von der Kuh gebildeten Antikörper und Abwehrstoffe werden mit dem Kolostrum von dem Kalb aufgenommen und Schützen das Kalb vor Infektionen (passive Immunisierung).
 • Gründliche Reinigung und Desinfektion des Stalls nach jedem Durchgang
 • Zwischendesinfektion des Stallbodens mit Brandkalk

Die Behandlung:

 • Bereitstellung einer Elektrolytlösung
 • Behandlung der bakteriellen Sekundärerkrankung mit entsprechender Antibiose nach Resistenzlage
 • Behandlung des Fiebers mittels Fiebersenker und Schmerztherapie (Vorsicht Schleimhautreizung)
 • Zusätzliche Einzeltierbehandlung von schwer erkrankten Tieren mittels Infusion von Glucose Lösung, Natriumbicarbonat, physiologischer Kochsalzlösung und Vitaminen
 • Möglichkeit der Verabreichung kolostraler Antikörper
 • Isolierung von Kälbern mit hochgradigem Durchfall

Weiterer Verlauf:

Nach dem Wechsel des Milchaustauschers und einer angepassten Behandlung ging es den Kälbern einige Tage später besser. Die akut erkrankten Kälber (Darmentzündung) waren jedoch noch länger geschwächt und mussten weiterhin behandelt werden. Die Verlustrate in diesem Fallbeispiel lag bei 5%.

Eine akute Infektion mit dem Bovinen Coronavirus in diesem Lebensalter ist eher untypisch, wird aber in der Praxis immer häufiger beobachtet. Eine bakterielle Sekundärinfektion verschlimmert das Krankheitsbild zusätzlich. Als Therapie kommen bei viralen Infektionen nur symptomatische Behandlungen in Betracht. In anderen Fällen kam es auch zu starkem Durchfall, der bis zu 2 Wochen andauerte.

Infusionstherapie
Foto: Tierarzt R. Enache bei der Durchführung einer Infusionstherapie

Fortbildung: Lebensaufzuchtleistung Sau

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Tierärztliche Gemeinschaftspraxis BSB und die Firma Boehringer Ingelheim möchten Sie herzlich zu einer Fortbildung für Tierärzte am 25.11.2020 einladen.

Das Thema lautet:

„Lebensaufzuchtleistung Sau“

Programm:

18:00 19:00 Uhr Herbert Heger (Boehringer Ingelheim Vetmedica)

 • Lebensaufzuchtleistung der Sauen analysieren
 • Fragen und Antworten

19:00 20:00 Uhr Gerd Vahrenhorst (GFS Ascheberg)

 • Analyse Belegungs- und Besamungsmanagement in der Gruppenhaltung
 • Fragen und Antworten

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme

Bitte melden Sie sich unter Tel. 05439-80830 bis zum 22.11.2020 an.

Bericht Top Agrar 09/2020

Guter Start für gesunde Fresser

Um Fresser von verschiedensten Milchviehbetrieben gesund aufzuziehen, sind alle Beteiligten gefordert. Welche Voraussetzungen für einen guten Start die Ursprungsbetriebe, die Transporteure und die Aufzuchtbetriebe erfüllen müssen, berichten ein Tierarzt und ein Praktiker.

Bericht aus der ‚Top Agrar‘ 09/2020
mit Waldemar Debletz (rechts), Tierarzt der Tierärztlichen Gemeinschaftspraxis BSB, als Experten.
Foto: Heil
Autorin: Katharina Lütke Holz


Eine Gruppe von 100 Fressern kommt nicht selten von 95 ver- schiedenen Milchviehbetrieben.

Diese füttern die Kälber unterschiedlich, führen verschiedene Prophylaxemaßnahmen durch und unterscheiden sich in der Keimbelastung auf ihren Betrieben. Das macht die erfolgreiche Fresseraufzucht zur Herausforderung.

Erfahrungen von spezialisierten Tierärzten zeigen, dass Impfungen direkt nach der Ankunft der Kälber auf den Fresseraufzuchtbetrieben den Start deutlich erleichtern: Die Kälber erhalten dann am Tag des Einstallens eine Impfung gegen die Atemwegserreger BRSV, Parainfluenza 3 und M. haemolytica und eine Versorgung mit Vitaminen.

Aufgrund der Vielzahl der Herkunftsbetriebe ist aus Tierschutzgründen häufig zusätzlich eine metaphylaktische Antibiotikabehandlung der ganzen Gruppe gegen Atemwegs- und Durchfallerreger unumgänglich.

Diese Antibiotikabehandlung steht jedoch in der Kritik. In der Aufzucht versuchen Tierärzte sie gemeinsam mit Landwirten zu reduzieren. Denn das Ziel von spezialisierten Fresseraufzüchtern ist, eine gute Tiergesundheit und damit hohe Tageszunahmen von etwa 1250 g/Tag bei möglichst geringem Medikamenteneinsatz zu erreichen. Das gelingt, indem die Betriebsleiter die Haltung und das Betriebsmanagement ständig weiter optimieren.


Gut vorbereitet

Erhalten Bullenkälber bereits im Herkunftsbetrieb eine optimale Versorgung, erleichtert das ihre Gesunderhaltung während und nach dem Transport und senkt die Therapiehäufigkeit. Auch wenn sich einige Prophylaxemaßnahmen auf den Milchviehbetrieben mit niedrigen Verkaufspreisen für Bullenkälber kaum finanzieren lassen, verbessern sie auch die Herdengesundheit insgesamt. Die wichtigsten Maßnahmen auf Milchviehbetrieben, die Bullenkälber über Viehhändler oder Märkte in die Fresseraufzucht verkaufen, sind:

 • Kälber sollten ausreichend hygienisches und hochwertiges Kolostrum innerhalb der ersten Lebensstunden erhalten. Das ist der beste und wichtigste Schutz gegen frühe Infektionen.
 • Eine Eisengabe nach der Geburt. Diese kann Blutarmut der Kälber vorbeugen, verbessert ihre Zunahmen und Immunabwehr. Zusätzlich fördert eine Injektion von Vitamin E und Selen die unspezifische Immunabwehr.
 • Der Einsatz von Mutterschutzimpfungen bei den Kühen gegen Durchfallerreger wie E. coli, Rotavirus und Coronavirus und/oder Atemwegserreger. Anschließend nehmen die Kälber mit dem Kolostrum von der Mutter gebildete Abwehrstoffe auf.
 • Die erste Impfung der Kälber ab dem achten Lebenstag gegen die Atemwegserreger BRSV, Parainfluenza 3 und M. haemolytica. Diese hält bis zu zwölf Wochen an, sodass sie im Fresseraufzuchtbetrieb wiederholt werden kann.

oben Ein Teil der Lunge ist nach einer Mykoplasmen-Infektion abgestorben.
links Von Kokzidien ausgelöster Durchfall beim Fresser.
Fotos: Debletz

 • Stark mit Kokzidien belastete Milchviehbetriebe sollten ihre Kälber frühzeitig mit einem Kokzidiostatikum behandeln, um die Erregerausbreitung bei den Kälbern zu vermeiden. Durch Kokzidien kommt es auf Fresserbetrieben teilweise am Tag des Einstallens zu blutigem Durchfall mit tödlichem Verlauf.
 • Kein mit Mykoplasmen belastetes Kolostrum verfüttern und betroffene Kühe merzen. Mykoplasmen lösen chronische und schwer therapierbare Entzündungen der Lunge, der Gelenke oder des Mittelohres aus. Die Kälber infizieren sich z. B über Milch betroffener Kühe, erkranken aber erst nach Stresssituationen, wie dem Transport.
 • Saubere Enthornung in zeitlich ausreichendem Abstand zum Transport. Wenn Kälber nicht oder nicht ausreichend enthornt sind, zeigt sich das oft erst Wochen nach dem Einstallen. Zu diesem Zeitpunkt bedeutet eine Enthornung mit Betäubung durch den Tierarzt jedoch viel Stress für die Tiere. Für die Aufzüchter steigen zudem der Arbeitsaufwand und die Kosten.
 • Kälber auf Nabelentzündungen und Nabelbrüche kontrollieren und behandeln. Denn auf dem Herkunftsbetrieb ist die Behandlung meist unkompliziert, während eine verschleppte Entzündung deutlich schwerer zu behandeln ist und den Kälbern stärker zusetzt.


Wenig Stress, viel Hygiene

Neben der Versorgung der Kälber auf den Herkunftsbetrieben spielen Transport- und Einstallbedingungen eine wichtige Rolle in der Fresseraufzucht:

 • Kurze Aufenthaltszeiten auf Märkten und ein zügiger Transport, möglichst ohne Unterbrechung, tun den Kälbern gut. Hilfreich ist auch, sie vor dem Transport mit einem Antazidum zu versorgen, das die Magensäure puffert. Denn lange Transport- und unregelmäßige Tränkezeiten verursachen Stress und können Labmagenentzündungen und -geschwüre hervorrufen. Solche Kälber trinken nicht mehr und brauchen eine intensive Behandlung.
 • Kälber in sauberen, desinfizierten und trockenen Stall einstallen, der im Rein-Raus-Verfahren betrieben wird. So lässt sich der Keimdruck senken.
 • Ein gezieltes Impfprogramm sollte mit dem betreuenden Tierarzt abgestimmt sein. Treten während der Aufzucht gehäuft Probleme auf, sollte der Tierarzt die Ursache über weiterführende Diagnostik wie Kot- und Lungenspülproben oder Sektionen ermitteln.
 • Optimal für Fresser sind Offenställe oder gut gelüftete Warmställe. Insbesondere in Warmställen, in denen die feuchte Luft im Winter stehen bleibt, beobachten Tierärzte deutlich mehr Probleme mit Lungenerkrankungen.

Klares Konzept zahlt sich aus

Der Fresseraufzuchtbetrieb der Familien Harting und Kühling erreicht Tageszunahmen von 1250 g pro Tag. Grundlage dafür ist Konsequenz in den Bereichen Tiergesundheit und Fütterung.

Dorthe Harting ist froh, dass sie durch die Automatisierung im Stall viel Zeit für die Tierbeobachtung hat.

Denn die Arbeit mit den Tieren begeistert sie. Gemeinsam mit ihrem Mann Andreas und ihren Eltern Christiane und Walter Kühling sowie einem Angestellten bewirtschaftet Dorthe Harting den Betrieb mit 950 Fresseraufzuchtplätzen an drei Standorten in Lüsche im Landkreis Vechta (Niedersachsen).

Vor 35 Jahren ist Walter Kühling in die Fresseraufzucht eingestiegen. „Das war eine gute Lösung für einen flächenarmen Betrieb. Milchviehbetrieb Doch der Start ist nicht einfach, denn Fresseraufzüchter sind nicht so gut vernetzt wie z.B. Milchviehbetriebe“, sagt er. Darum ist die Familie besonders stolz darauf, dass sie inzwischen ihr Ziel erreicht hat und mit einem festen Abnehmer für ihre Tiere arbeiten kann: Sie verkauft alle Fresser nach der Aufzucht mit 200 bis 230 kg Lebendgewicht in großen Partien an den gleichen Bullenmastbetrieb. „Wir machen quasi die Vorarbeit, damit die Bullenmast reibungslos läuft. Alle Tiere erhalten bei uns die nötigen Impfungen und Entwurmung und haben beim Verkauf den gleichen Gesundheitsstatus“, erklärt Walter Kühling. Zugleich hat der Betrieb eine Abnahmesicherheit und kann Ausstalltermine besser planen. Doch bis zum Verkauf ihrer Fresser ist es ein langer Weg.

Walter Küling und Tierarzt Waldemar Debletz kontrollieren die neu eingestalten Fresser. Foto: Kühling


Die ersten Tage sind die Basis

Den überwiegenden Teil der Kälber kauft die Familie direkt auf Viehmärkten wie Bayreuth und Miesbach in Bayern. Das erledigen Einkäufer für sie, die ihre Ansprüche kennen. Die Kälber sind zu dem Zeitpunkt vier bis sechs Wochen alt und wiegen zwischen 70 und 95 kg. Nach der Versteigerung werden sie verladen und auf direktem Weg nach Lüsche transportiert. „Wir stallen wöchentlich Gruppen von 30 bis 50 Kälbern ein. Sie stammen meist von genauso vielen einzelnen Herkunftsbetrieben“, erklärt Dorthe Harting. Daher versuchen die Betriebsleiter, den Kälbern durch verschiedene Maßnahmen zu einem guten Start zu verhelfen.

Die Ställe bewirtschaften sie im Rein- Raus-System und waschen und desinfizieren sie nach jedem Durchgang. Bei der Ankunft erhalten die Kälber eine Grippeschutzimpfung.

Diese wiederholt der Betrieb in Absprache mit den betreuenden Tierarztbrüdern Dr. Eduard und Waldemar Debletz während der Aufzucht noch zwei weitere Male. Das schafft eine gute Grundlage für einen hohen Gesundheitsstatus.

Die Familie versucht, das Einstallen möglichst stressfrei zu gestalten: Nach der Ankunft sollen die Kälber zunächst einige Stunden in der neuen Umgebung zur Ruhe kommen, dabei haben sie Wasser zur freien Verfügung. Nach drei bis fünf Stunden tränken die Betriebsleiter sie das erste Mal an.

Trotz der guten hygienischen Einstallbedingungen ist der Krankheitsdruck durch die verschiedenen Herkünfte massiv.


„Meine Wunschvorstellung ist deshalb, dass wir irgendwann Kälber einstallen können, die bereits auf dem Herkunftsbetrieb eine Grippeschutzimpfung erhalten haben“, sagt Walter Kühling. Seine Tochter ergänzt: „Für vorher geimpfte Fresser sind wir bereit, mehr zu zahlen.“ Denn diese hätten damit bereits beim Transport eine bessere Immunabwehr, auch gegen andere Erkrankungen. Bei der Ankunft auf dem Aufzuchtbetrieb könnten diese Kälber dann bereits die erste Wiederholungsimpfung erhalten.

Für Kälber, die bereits krank auf den Betrieb kommen oder sich schlecht entwickeln, können die Betriebsleiter Nachforderungen an den Einkäufer stellen. Dafür benötigen sie einen tierärztlichen Nachweis über die Erkrankung. Neben der Hygiene und den Impfungen trägt auch das Stallklima entscheidend zur Gesundheit bei. „Im Winter oder wenn die Außenluft feucht ist, heizen wir den Vorraum des Stalles mit Gasstrahlern“, erklärt Walter Kühling. So enthält die Außenluft weniger Feuchtigkeit, wenn die Lüftung sie in den Stall saugt.


links und oben Dorthe Harting setzt auf die automatische Fütterung, um Arbeitszeit zu sparen. Fotos: Harting, Heil

Fütterung mit System

Vom ersten Tag an füttert die Familie die Fresser mit einer Trockenen Totalen Mischration (Trocken-TMR), die sie im Laufe der ersten Woche langsam mit Kraftfutter versetzen. An dem größten der drei Betriebsstandorte mischt ein Fütterungsroboter die Ration und legt sie vor. Die Kraftfuttermenge in der Ration steigt in der Tränkephase langsam. Das Abtränken der Fresser beginnt jedoch erst, wenn die Tiere im Schnitt täglich 1,5 kg Kraftfutter fressen. So sind die Kälber meist nach etwa 40 Tagen Tränkezeit abgetränkt. Ein Energieloch während dieser Wechselphase versuchen die Betriebsleiter durch die zusätzliche Fütterung von Futterfetten zu vermeiden. Diese erhalten die Kälber acht Tage vor bis acht Tage nach dem Abtränkzeitpunkt über die Mischration – also während des Übergangs von Milch und Trocken- TMR auf Maissilage und Kraftfutter.

Durch die konsequenten Prophylaxemaßnahmen und die kontrollierte Fütterung erreichen die Fresser durchschnittliche Zunahmen von 1200 bis 1250 g/Aufzuchttag. Um die Fütterung noch enger kontrollieren und anpassen zu können, plant Dorthe Harting die Kälber künftig auch während der Aufzucht mit einer Waage für Kleingruppen zu wiegen.

Die Verlustrate liegt auf dem Betrieb bei 1 bis 1,5 %. Walter Kühling geht davon aus, dass sich die Tiergesundheit durch die Zusammenarbeit mit dem Bullenmastbetrieb noch weiter verbessert: „Wir bekommen regelmäßig Rückmeldungen, wie sich die Fresser entwickeln. So können wir unsere Arbeitsweise ggf. anpassen.“

Begeisterte und loyale Mitarbeiter sind die beste Werbung für das eigene Unternehmen

Wir dürfen Ihnen unsere neuen Mitarbeiter vorstellen. Demnächst arbeiten fünf neue Kolleginnen in der Tierarztpraxis und unterstützen uns in allen Gebieten. 

Wir hoffen auf einen guten Start und wünschen allen einen leichten Einstieg und ein freundliches Miteinander. Die Praxis schenkt Ihnen das nötige Vertrauen und viel Erfolg bei der Zusammenarbeit mit dem Team und den Kunden.

Tierärztin Katharina Häffelin (ab 1.10.2020)

 • 2007 Ausbildung Tiermedizinische Fachangestellte
 • 2016 Staatsexamen Tiermedizin LMU München
 • seit 2016 Weiterbildung zum Fachtierarzt für Tierschutzkunde
 • Promotion (Abgabe September 2020)
 • ,,Endokrinologische Tierschutzindikatoren in der Legehennenhaltung“ Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
 • ,,Animal Welfare in Intensive Lifestock Production Systems“ Hochschule Osnabrück, TiHo Hannover, Uni Vechta, Hochschule Hannover

Tierärztin Jessica Meese

 • 2020 Staatsexamen Tierärztliche Hochschule Hannover
 • 2014 Ausbildung Tiermedizinische Fachangestellte, Justus-Liebig-Universität Gießen

Tierärztin Christina Hendricksen

 • 2020 Staatsexamen Tierärztliche Hochschule Hannover
 • 2010 Ausbildung VMTA beim LAVES Hannover Pathologie

Simone Küthe

Büro und Verwaltung

Andrea Brand

Tiermedizinische Fachangestellte

Fortbildung: Lawsonia Intracellularis – der unsichtbare Feind

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Tierärztliche Gemeinschaftspraxis BSB und die Firma MSD Tiergesundheit möchten Sie herzlich zu einer Fortbildung für Tierärzte am 01.09.2020 einladen.

Das Thema lautet:

„Lawsonia Intracellularis – der unsichtbare Feind“

In den Vorträgen werden neueste Erkenntnisse zum Erreger und moderne Wege der Bekämpfung von Lawsonia intracellularis behandelt. Nach den Vorträgen bleibt ausreichend Zeit zur Diskussion.

Die Veranstaltung wird als Online‐Live‐Webinar durchgeführt, die Einwahldaten erhalten Sie E‐Mail.

Programm:

 • 18:30 Uhr – Dr. med. vet. Eduard Debletz: Begrüßung und Einführung in die Fortbildung
 • 19:00 – 20:00 Uhr ‐ Dr. med. vet Christine Renken: Lawsonia intracellularis – wichtiges zum Erreger
 • 20:15 – 21:15 Uhr ‐ Dr. med. vet. Johanna Vogels: Diagnostik und neue Möglichkeiten der Bekämpfung von Lawsonien
 • Ca. 21:30 Uhr Ende der Veranstaltung

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme

Bitte melden Sie sich unter Tel. 05439 80830 bis zum 28.08.2020 an. Schnell sein lohnt sich, begrenzte Teilnehmerzahl!

Alternativen zur betäubungslosen Ferkelkastration

Ab dem 01. Januar 2021 ist das betäubungslose Kastrieren von männlichen Ferkeln für deutsche Ferkelerzeuger nicht mehr zulässig. Hierzu möchten wir die Landwirte mit ausführlichen Informationsmaterialien über die alternativen Methoden informieren und Entscheidungshilfen aus der Praxis und Wissenschaft an die Hand geben.

Das bisher gängige Kastrieren männlicher Ferkel ohne Betäubung ist bekanntlich noch bis zum 31.12.2020 zulässig. Bis dahin müssen die Schweinehalter eine Entscheidung getroffen haben, welche Alternative zukünftig am besten zu ihrem Betrieb passt.

Die Tierärztliche Gemeinschaftspraxis BSB hat hierzu Informationen in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern in Form eines Videobeitrags zusammengestellt, um den Ferkelerzeugern eine Entscheidungshilfe aus Praxis und Wissenschaft an die Hand zu geben. In diesen umfassenden Filmen wird über die alternativen Methoden Jungebermast, Jungebermast mit Immunokastration, Isoflurannarkose und Injektionsnarkose gesprochen. Es werden Vor- und Nachteile gegenüber gestellt und über organisatorische Voraussetzungen und betriebswirtschaftliche Konsequenzen diskutiert.

Eine Informationsbroschüre können sie unter folgendem Link herunterladen:
Alternativen zur betäubungslosen Ferkelkastration (PDF)

Weitere Erfahrungsberichte, Informationen zu Vermarktungsmöglichkeiten, Tierschutzaspekten oder den Blick ins Ausland liefert die Website www.praxis-agrar.de


Zoetis Deutschland GmbH – Improvac

In der Videoreihe auf YouTube wird über die Alternativen zur betäubungslosen Kastration gesprochen und insbesondere über die Immunokastration mit Improvac.

Vortrag Andreas Kracke, Geschäftsbereichsleiter Schwein und Geflügel, Zoetis Deutschland GmbH


Ferkelnarkose mit Isofluran

Zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des Tierwohls werden landwirtschaftliche Betriebe bei der Anschaffung von Narkosegeräten für die Ferkelkastration (Isoflurannarkose) durch Zuwendungen finanziell unterstützt. Ferkelerzeuger, die in ein Narkosegerät investieren wollen, können dafür noch bis zum 1. Juli 2020 Fördermittel beantragen:

https://www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foerderungen-Auftraege/Bundesprogramm_Ferkelnarkose/Bundesprogramm_Ferkelnarkose_node.html

 • Die Anschaffung von Ferkelnarkosegeräten wird mit bis zu 60 Prozent der Gerätekosten bzw. maximal mit bis zu 5.000 EUR je Unternehmen gefördert.
 • Antragsberechtigt sind Kleinst-, kleine oder mittlere Unternehmen der landwirtschaftlichen Primärproduktion im Sinne von Anhang I der AgrarGVO, die im Bereich der Ferkelerzeugung tätig sind.
 • Bitte achten Sie darauf, dass das Narkosegerät erst nach Bewilligung des Förderantrags angeschafft wird. Für bereits vorhandene oder vor Antragstellung bzw. dessen Bewilligung gekaufte Narkosegeräte wird keine Förderung gewährt.
 • Förderfähig sind nur solche Narkosegeräte, die von einer nach DIN EN ISO 17025 akkreditierten Stelle in Bezug auf Aspekte des Tierschutzes, der Anwendersicherheit und des Umweltschutzes zertifiziert sind.

Info Fördermittel Isoflurannarkose (PDF)


Vortrag Dr. Hendrick Nienhoff Landwirtschaftskammer Niedersachsen
Kastration – oder am 31.12.2020 ist Schluss

Plötzlich tote Sauen

Vortrag Drs. Gerrit Strijkstra zum Thema ,,plötzlich tote Sauen“.

In seinem Vortrag berichtet Drs. Strijkstra über Fallbeispiele aus der Praxis, in denen es um akut verendete Sauen geht. Ein Grund für das Verenden der Sauen war zunächst nicht ersichtlich. Um der Ursache auf den Grund zu gehen, wurde bei diesen Sauen eine Sektion durchgeführt. Die Befunde aus den Sektionen werden in diesem Vortrag kurz erläutert.

Aktuelles und Informationen für Tierhalter

Veröffentlichung in NL Zeitschrift „Dier en Arts 2021“

Varkens met diarreeproblemen Für verfügbare Informationen zu diesem Artikel: www.dier-en-arts.nl > DIER. EN . ARTS online Oder laden Sie sich den Artikel hier herunter. In de huidige…

weiter …

Einladung Fachgespräch PRRS

PRRS –Virus mit Schwerpunkt auf Kontroll- und Bekämpfungsmaßnehmen Datum: 10.03.2021 Veranstalter: Tierärztliche Gemeinschaftspraxis + Boehringer Ingelheim Beginn: 18:30 Uhr -21:00 Uhr Ort: Online ATF Anerkennung: 2 ATF…

weiter …

Coronaviren – auch in der Fresseraufzucht ein Problem?

Ein Fallbericht aus der Praxis Der Betrieb: Ein Fresseraufzuchtbetrieb mit 100 neu eingestallten Braunviehkälbern im Trockenstall am Milchautomaten Das Krankheitsgeschehen: Es verweigerten vermehrt Kälber die Milchaufnahme (ca.…

weiter …

Fortbildung: Lebensaufzuchtleistung Sau

Sehr geehrte Damen und Herren, Die Tierärztliche Gemeinschaftspraxis BSB und die Firma Boehringer Ingelheim möchten Sie herzlich zu einer Fortbildung für Tierärzte am 25.11.2020 einladen. Das Thema lautet: „Lebensaufzuchtleistung…

weiter …

Bericht Top Agrar 09/2020

Guter Start für gesunde Fresser Um Fresser von verschiedensten Milchviehbetrieben gesund aufzuziehen, sind alle Beteiligten gefordert. Welche Voraussetzungen für einen guten Start die Ursprungsbetriebe, die Transporteure und…

weiter …

Begeisterte und loyale Mitarbeiter sind die beste Werbung für das eigene Unternehmen

Wir dürfen Ihnen unsere neuen Mitarbeiter vorstellen. Demnächst arbeiten fünf neue Kolleginnen in der Tierarztpraxis und unterstützen uns in allen Gebieten.  Wir hoffen auf einen guten Start…

weiter …

Fortbildung: Lawsonia Intracellularis – der unsichtbare Feind

Sehr geehrte Damen und Herren, Die Tierärztliche Gemeinschaftspraxis BSB und die Firma MSD Tiergesundheit möchten Sie herzlich zu einer Fortbildung für Tierärzte am 01.09.2020 einladen. Das Thema…

weiter …

Alternativen zur betäubungslosen Ferkelkastration

Ab dem 01. Januar 2021 ist das betäubungslose Kastrieren von männlichen Ferkeln für deutsche Ferkelerzeuger nicht mehr zulässig. Hierzu möchten wir die Landwirte mit ausführlichen Informationsmaterialien über…

weiter …

Plötzlich tote Sauen

Vortrag Drs. Gerrit Strijkstra zum Thema ,,plötzlich tote Sauen“. In seinem Vortrag berichtet Drs. Strijkstra über Fallbeispiele aus der Praxis, in denen es um akut verendete Sauen…

weiter …

Aktuelle Betriebsentwicklung aus genehmigungsrechtlicher Sicht

HSA Rechtsanwälte Hentschke & Partner Part mbBDr. Helmar Hentschke Aktuelle Entwicklung für die Betriebsentwicklung aus genehmigungsrechtlicher Sicht

weiter …

Mycoplasmeninfektionen durch Fehler im Bestandsmanagement

Fallbeispiel aus der Praxis Der Betrieb Ein Fresseraufzuchtbetrieb mit 50 Kälbern je Gruppe im Warmstall auf Spalten mit Eimertränke. Im Jahr 2019 kam es über Monate hinweg…

weiter …

Kälbertagung

Kälbertagung – Erkennung und Prophylaxe von Krankheiten  Sehr geehrte Damen und Herren, wir, die Tierärztliche Gemeinschaftspraxis BSB und MSD Tiergesundheit laden Sie und alleInteressierten Ihres Betriebes herzlich…

weiter …